دسته بندی (آرد و نشاسته و جو)

مایه خمیر گل دشت

۳,۷۵۰ تومان

نشاسته تک گل کویر

۳,۰۴۰ تومان
۳,۲۰۰ تومان

جو پرک دلستان

۳,۰۰۰ تومان

جو پوست کنده دلستان

۲,۳۰۰ تومان