دسته بندی (سوپ وآش)

سوپ قارچ مخصوص 4 نفر 65 گرمی الیت

۲,۷۳۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان

سوپ سبزیجات مخصوص 4 نفر 65 گرمی الیت

۲,۷۳۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان

سوپ جو مخصوص 4 نفر 65 گرمی الیت

۲,۷۳۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان